Thông báo mời chào hàng cạnh tranh của huyện Si Ma Cai năm 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: + Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

+ Địa chỉ: Xã Si Ma Cai. – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai;

+ Điện thoại: 0203.796.927 – Fax: 0203.796.927

2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

TT

Tên gói thầu

1

Mua sắm máy chiếu cho các trường Mầm non huyện Si Ma Cai.

2

Mua sắm hóa chất, tủ đựng hóa chất cho các trường THCS huyện Si Ma Cai.

B. Nội dung thông báo mời thầu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai

– Tên gói thầu:

             + Gói thầu số 01: Mua sắm máy chiếu cho các trường Mầm non huyện Si Ma Cai.

             + Gói thầu số 02: Mua sắm hóa chất, tủ đựng hóa chất cho các trường THCS huyện Si Ma Cai.

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2014.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2014 (Trong giờ hành chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

+ Địa chỉ: Xã Si Ma Cai. – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai;

+ Điện thoại: 0203.796.927 – Fax: 0203.796.927

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá):

Gói 1: Chậm nhất là trước 09giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2014 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai./.

Gói 2: Chậm nhất là trước 09giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2014 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai./.

Si Ma Cai, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Trưởng phòng

Đã ký

Trần Tuấn Khanh