Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư thiết bị dựng hình lưu động phục vụ sản xuất chương trình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Tin học và Đo lường – Đài THVN

– Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình – Hà Nội

– Điện thoại/Fax/E-mail: 043.7716995 – 043.7716994

2. Tên công việc:  Đầu tư thiết bị dựng hình lưu động phục vụ sản xuất chương trình

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 642/QĐ-THVN ngày 06/4/2015 của Tổng Giám đốc Đài THVN

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học và Đo lường

5. Tổng mức đầu tư: 13.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng chẵn).

 B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

–  Tên gói thầu: Đầu tư thiết bị dựng hình lưu động phục vụ sản xuất chương trình;

–  Giá gói thầu (đồng): 12.315.600.000

(Số tiền bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm mười lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)

–  Nguồn vốn: Nguồn bổ sung kinh phí chi thường xuyên năm 2015 của Trung tâm Tin học và Đo lường;

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

–  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

–  Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2015;

–  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

–  Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.