Mời Thầu: Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa sản của ngành y tế thành phố HCM

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế thành phố
  • Gói thầu: Gói thầu số 10 – Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa sản
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Đề án bệnh viện vệ tinh; Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng của Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế thành phố, 205 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 27/10/2015 tại Văn phòng của Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế thành phố, 205 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

          Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế thành phố Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.