Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Tiểu học huyện Mường Khương năm 2016

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A/Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương

Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương  – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai;

Điện thoại: 0915594948

  1. Loại dự án:
  2. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương.
  3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
TT

Tên gói thầu

1

Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Tiểu học huyện Mường Khương năm 2016.

B/Nội dung thông báo mời thầu

 – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương.

– Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Tiểu học huyện Mường Khương năm 2016.

– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp Giáo dục năm 2016.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2016 (Trong giờ hành chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương.

Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương  – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai;

Điện thoại: 0915594948

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2016 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương./.

  Mường Khương, ngày 26 tháng 9 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG