THÔNG BÁO MỜI THẦU: Sửa chữa lớn trạm biến áp trung gian Lâm sản 2 – Ðiện lực Lạng Sơn.

Tên bên mời thầu: Sửa chữa lớn trạm biến áp trung gian Lâm sản 2 – Ðiện lực Lạng Sơn.

Tên bên mời thầu:

Ðiện lực Lạng Sơn

Tên gói thầu: Sửa chữa lớn trạm biến áp trung gian Lâm sản 2 – Ðiện lực Lạng Sơn.

Tên dự án: Sửa chữa lớn trạm biến áp trung gian Lâm sản 2 – Ðiện lực Lạng Sơn.

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2009.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 20-10-2009.

Ðịa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính – Kế toán, Ðiện lực Lạng Sơn, số 109 đường Trần Ðăng Ninh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ðiện thoại: 0252.210261; 0252.210289.

Fax: 0253.872501.

Giá bán một bộ HSMT:

1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Ðịa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch – Vật tư, Ðiện lực Lạng Sơn, số 109 đường Trần Ðăng Ninh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm đóng thầu:

9 giờ ngày 6-11-2009.

Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNÐ (Sáu mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh do một ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 6-11-2009 tại Hội trường tầng 3 Ðiện lực Lạng Sơn.

Ðiện lực Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT, tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.