Mua sắm trang thiết bị máy vi tính xách tay phục vụ nghiệp vụ tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mời thầu mua sắm trang thiết bị máy vi tính xách tay phục vụ nghiệp vụ
TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                          
TỈNH QUẢNG NINH


Hạ Long, ngày    03   tháng 11 năm 2009


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu:Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh
– Tên gói thầu:Mua sắm trang thiết bị , máy vi tính xách phục phụ nghiệp vụ.
– Nguồn vốn: Nguồn vốn ban cải cách tư pháp năm 2009.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
– Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.
– Thời gian bán hồ sơ: Từ  14 giờ ngày 06  tháng 11  năm 2009 đến trước  14 giờ ngày 20  tháng 11 năm 2009.
– Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh
– Điện thoại :0333820155
– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)
-Thời gian nhận hồ sơ (đóng thầu) từ 14h ngày 07 /11/2009 đến trước 14 giờ ngày  20/11/2009.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh điện thoại 0333835869
-Thời gian mở thầu ngày 14h30 giờ  20 /11/2009.
                                                        TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
                                                              KT/Chánh án
                                                               
                                                              Đào Đình Trợi