Gói thầu số 07 Thi công xây dựng Đường Nghĩa Kỳ-Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa – UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mời thầu : Gói thầu số 07 Thi công xây dựng Đường Nghĩa Kỳ-Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–   Tên bên mời thầu: UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
–  Tên gói thầu: Gói thầu số 07 Thi công xây dựng Đường Nghĩa Kỳ-Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.
–   Tên công trình: Đường Nghĩa Kỳ – Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.
–   Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
–   Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
–   Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 28 tháng 01 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2010 (trong giờ hành chính).
–    Địa điểm bán HSMT: BQL các dự án ĐT & XD huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
–    Số điện thoại số: 055.3845965.
–    Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng(VNĐ) (Một triệu đồng).
–    Địa chỉ nhận HSDT: BQL các dự án ĐT & XD huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
–    Thời điểm đóng thầu: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 02 năm 2010.
–    Bảo đảm dự thầu: 600 triệu đồng (VNĐ) (Sáu trăm triệu đồng)
–    Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc bằng tiền mặt.
–    HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 12 tháng 02 năm 2010 tại hội trường UBND huyện Tư Nghĩa.
UBND huyện Tư Nghĩa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
Nơi nhận                                                                                    TM. UBND HUYỆN TƯ NGHĨA
– Như trên;                                                                                                CHỦ TỊCH
– Lưu: VT.