Gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa tuyến N4 từ Km 0 + 000 đến 0 + 500.

Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực đến tham dự đấu thầu, Gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa tuyến N4 từ Km 0 + 000 đến 0 + 500.

    TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ                     Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

              Số: ……/BĐP-TB                                                       Bình Phước, ngày 19 tháng 4 năm 2010

 

                                        THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 29/4/2010 đến trước 9 giờ ngày 10/5/2010 (Trong giờ hành chính). Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực đến tham dự đấu thầu, Gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa tuyến N4 từ Km 0 + 000 đến 0 + 500.

1/ Lệ phí mua hồ sơ mời thầu là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

2/ Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Chậm nhất 9 giờ ngày 10/5/2010

3/ Thời gian đóng và mở thầu: 9 giờ ngày 10/5/2010

Mọi chi tiết xin liên hệ:

– Địa chỉ: Công ty cổ phần KCN Bắc Đồng Phú – Số: 34, Khu nhà liền kề – đường Phú Riềng Đỏ, P.Tân

Phú, TX . Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

– Điện Thoại: 0651.3.833.833;

– Fax: 0651.3.833.838;

– Email: bacdongphu@bdp.vn.

                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC