Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long – MHB thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị.

Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long – MHB thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2011 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu  Long – MHB.
– Tên gói thầu: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị.
– Tên dự án: Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Duyên Hải thuộc Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu  Long – Chi nhánh Trà Vinh.
– Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển Doanh nghiệp.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ  08  giờ 30 phút, ngày 27 tháng 05 năm  2011  đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06  năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu  Long, 9 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM                
 – Điện thoại: (08) 3 914 3421               ;    Fax: (08) 3 914 3423   
 – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nhận HSDT: Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu  Long, 9 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM                    
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 100.000.0000 đồng (Một trăm triệu đồng).
– Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của Ngân hàng.Bảo đảm dự thầu phải được gởi đến Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu  Long trước 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2011.
HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút(giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 06 năm 2011, tại Hội sở Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu  Long, 9 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM .  
Ngân hàng phát triền nhà Đồng Bằng Sông Cửu  Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
TP.HCM, ngày   16  tháng  5    năm 2011
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Võ Thanh Lý