Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm 02 xe ép rác 10 tấn

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm 02 xe ép rác 10 tấn. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 17/06/2011 đến 15 giờ 00 ngày 27/06/2011 là thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A.Thông tin chung:
1.Đại diên bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long
2.Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1
3.Tên gói thầu: Mua sắm 02 xe ép rác 10 tấn
4.Công trình: Mua sắm xe máy chuyên dùng phục vụ công tác các đơn vị thuộc Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1
5.Giá gói thầu được duyệt: 5.300.000.000  đồng
6.Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và vốn đầu tư phát triển của Công ty
7.Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
B.Nội dung thông báo mời thầu:
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 17/06/2011 đến 15 giờ 00 ngày 27/06/2011 là thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).
Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 – Số 29-30 Nguyễn Thái Bình – Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM; điện thoại: 08.39140367
Giá bán 1 bộ HSMT là: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)   
Địa điểm nhận HSDT: Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 – Số 29-30 Nguyễn Thái Bình – Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM;
Thời điểm đóng thầu: vào lúc 15 giờ 00 ngày 27/06/2011
Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm một bảo đảm dự thầu: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng). Được nộp trực tiếp bằng bảo đảm do một Ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam bảo lãnh hoặc tiền mặt và phải được chuyển đến Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 trước 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 27/06/2011.
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự họp mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                              ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU