Chi cục Thú y tỉnh Nam Định thông báo mời thầu gói thầu: Mua vacxin Lở mồm long móng Aftopor type O phục vụ tiêm phòng vụ Thu năm 2011 của Chi cục Thú y tỉnh Nam Định.

Chi cục Thú y tỉnh Nam Định thông báo mời thầu gói thầu: Mua vacxin Lở mồm long móng Aftopor type O phục vụ tiêm phòng vụ Thu năm 2011 của Chi cục Thú y tỉnh Nam Định. Thời gian bán HSMT: từ 8h30’ ngày 22 tháng 9 đến trước 8h30’ ngày 29 tháng 9 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: tại Văn phòng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định. Số 02 Cù Chính Lan – TP Nam Định ( 190 Cù Chính Lan mới ). Thời điểm đóng thầu: 8h30’ ngày 29 tháng 9 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

               – Tên bên mời thầu: Chi cục Thú y tỉnh Nam Định

               – Tên gói thầu: Mua vac xin Lở mồm long móng Aftopor type O phục vụ tiêm phòng vụ Thu năm 2011 của Chi cục Thú y tỉnh Nam Định.

               – Tên Dự án: Mua vac xin Lở mồm long móng Aftopor type O phục vụ tiêm phòng vụ Thu năm 2011 của Chi cục Thú y tỉnh Nam Định.

               – Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

               – Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

               – Thời gian bán HSMT: từ 8h30’ ngày 22 tháng 9 đến trước 8h30’ ngày 29 tháng 9 năm 2011 ( trong giờ hành chính)

               – Địa điểm bán HSMT: tại Văn phòng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định. Số 02 Cù Chính Lan – TP Nam Định ( 190 Cù Chính Lan mới )

               – Điện thoại: 0350.3644242./ Fax: 0350.3631869

               – E.Mail: chicucthuy_namdinh@yahoo.com

               – Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000 đ ( Ba trăm ngàn đồng chẵn )

               – Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định – Số 02 Cù Chính Lan – TP Nam Định ( 190 Cù Chính Lan mới )

               – Thời điểm đóng thầu: 8h30’ ngày 29 tháng 9 năm 2011

               – HSDT sẽ được mở công khai vào 9h00’ (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 9 năm 2011 tại Văn phòng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định.

                 Chi cục Thú y tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lế mở thầu vào thời gian địa điểm nêu trên.

                                                                                                                                  Nam Định, ngày 16 tháng 9 năm 2011

                                                                                                                       Đại diện Hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

                                                                                                                                   ( Ký, ghi rõ họ tên, chức danh & đóng dấu)


                                                                                                           Chi cục trưởng

                                                                                                                Ninh Văn Hiểu