Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin thông báo mời thầu gói thầu số 03: Khoan thăm dò bổ sung phục vụ lò chợ cơ giới hóa mỏ than Núi Béo.

Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin thông báo mời thầu gói thầu số 03: Khoan thăm dò bổ sung phục vụ lò chợ cơ giới hóa mỏ than Núi Béo. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 13 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2011 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2011. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2011. HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2011 tại Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Khoan thăm dò bổ sung phục vụ lò chợ cơ giới hóa mỏ than Núi Béo.

– Tên Dự án: Thăm dò bổ sung phục vụ cơ giới hóa mỏ than Núi Béo – Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.

– Nguồn vốn: Vốn thăm dò khảo sát tập trung của VINACOMIN.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 13 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2011 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2011.

Địa chỉ bán HSMT: Phòng TĐM Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.

+ Địa chỉ: 799 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, T.P Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Điện thoại: 033.3629.521.

+ Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng TĐM Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: Bảo đảm dự thầu có thể được nộp dưới dạng tiền mặt hoặc séc hoặc bảo đảm do Ngân hàng hoặc chi nhánh Ngân hàng có trụ sở tại Việt Nam và hoạt động theo Luật pháp Việt Nam phát hành.

– Giá trị bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VNĐ.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2011 tại Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.Hạ Long, ngày 31 tháng 10 năm 2011

GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Vũ Anh Tuấn