Trung tâm nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống cấp nước tập trung Thanh Bình xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Trung tâm nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống cấp nước tập trung Thanh Bình xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ ngày 16 tháng 03 năm 2012 đến trước 09 giờ ngày 30 tháng 03 năm 2012 (trong giờ hành chính). Địa điểm bán HSMT: số 63 đường Trần Phú phường 4 Thành phố Vĩnh Long. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 30 tháng 03 năm 2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trung tâm nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long.

– Tên gói thầu: Hệ thống cấp nước tập trung Thanh Bình xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

– Tên dự án: Hệ thống cấp nước tập trung Thanh Bình xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

– Nguồn vốn: vốn Ngân sách nhà nước.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ ngày  16 tháng   03  năm 2012 đến trước 09 giờ ngày  30  tháng   03  năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: số 63 đường Trần Phú phường 4 Thành phố Vĩnh Long.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: số 63 đường Trần Phú phường 4 Thành phố Vĩnh Long.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày  30  tháng  03   năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn); hình thức bảo đảm: bằng Ký quỹ hoặc Thư bảo lãnh của ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày  30 tháng 03   năm 2012, tại số 63 đường Trần Phú phường 4 Thành phố Vĩnh Long.

Trung tâm nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Vĩnh Long, ngày  13  tháng 3 năm 2012

                                                                                       GIÁM ĐỐC