Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp đường Đồng Tiến đi Đồng Bèo xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp đường Đồng Tiến đi Đồng Bèo xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa .
– Địa chỉ: Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
– Điệnthoại: 0376.525.259; Fax: 0373.729.944;
– Email: pmuacpthanhhoa@yahoo.com.vn.
2. Tên dự án: Nâng cấp đường Đồng Tiến đi Đồng Bèo, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng

1

Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp đường Đồng Tiến đi Đồng Bèo xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa

( TH.C1/2010/02)

Đấu thầu cạnh tranh trong nước

3.019.042.519


3.009.978.000

Việt Nam đồng

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường Xuân

Quyết định số 491/QĐ-SNN&PTNT ngày 17/6/2011 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Theo đơn giá cố định

175 ngày


Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Xuân Sang