Chào giá cạnh tranh : “ Kiểm tra và đánh giá định kỳ đại lý chuyên khu vực TP.HCM năm 2009”

Trung tâm Thông tin di động Khu vực II mời chào giá cạnh tranh gói thầu : “ Kiểm tra và đánh giá định kỳ đại lý chuyên khu vực TP.HCM năm 2009”. Nguồn vốn: Chi phí Trung Tâm II năm 2009

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KVII    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số :  3222    /VMSC2- CN HCMTp.Hồ Chí Minh, ngày 12    tháng  11    năm 2009
  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–    Tên Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin di động Khu vực II
–    Tên gói thầu: “ Kiểm tra và đánh giá định kỳ đại lý chuyên khu vực TP.HCM năm 2009”
–    Tên phương án: “ Kiểm tra và đánh giá định kỳ đại lý chuyên khu vực TP.HCM năm 2009”
–    Nguồn vốn: Chi phí Trung Tâm II năm 2009.
–    Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
–    Thời gian phát miễn phí HSYC:  từ 08 giờ 00, ngày 17 tháng 11 năm 2009 đến trước 16 giờ 00, ngày 17 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính);
–    Địa điểm phát HSYC: Chi nhánh TTDĐ HCM (phòng 701) – Địa chỉ: MM 18 Trường Sơn P.14 Q.10 TP.HCM – Điện thoại: 08 38662371, fax: 08 38686143.
–    Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 11h00 ngày 21/11/2009.
–     Hồ sơ gửi đựng trong bao thư, dán kín, ngoài hồ sơ ghi rõ nội dung tên gó thầu “ Kiểm tra và đánh giá định kỳ đại lý chuyên khu vực TP.HCM năm 2009”
                                                                                                                             KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                                                            ĐẶNG HỒNG KỲ


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu CN HCM