Gói thầu trang thiết bị – công trình Trạm y tế xã Bình Chánh – Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh mời chào hàng gói thầu trang thiết bị – công trình Trạm y tế xã Bình Chánh sử dụng nguồn vốn ngân sách Huyện. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 06 năm 2010 đến trước 9 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ báo giá: chậm nhất là trước 9 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2010

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLĐTXD CÔNG TRÌNH  
Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
 Bình Chánh , ngày 21 tháng 06  năm 2010
         
 THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh( Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu trang thiết bị – công trình Trạm y tế xã Bình Chánh theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Huyện.
Bên mời thầu kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ : E8/9A Nguyễn Hữu Trí- thị trấn Tân Túc- huyện Bình Chánh-TP HCM
Điện thoại : 3.7602.309                        Fax: 3.7602.572
Nhà thầu sẽ mua hồ sơ yên cầu với giá 1.000.000 đồng ( một triệu đồng)
Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 06 năm 2010 đến trước 9 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chánh)
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ báo giá: chậm nhất là trước 9 giờ ( giờ Việt Nam) ngày 05 tháng 07 năm 2010, tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh, địa chỉ : E8/9A Nguyễn Hữu Trí- thị trấn Tân Túc- huyện Bình Chánh-TP HCM./.

                                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

                     
                                                                                                   Nguyễn Văn Dũng