Bệnh viện Da Liễu Trung Ương mời chào hàng cạnh tranh gói thầu 01: Thiết bị y tế và gói thầu 02: sinh phẩm xét nghiệm

Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu 01: Thiết bị y tế và gói thầu 02: sinh phẩm xét nghiệm – Bộ Y tế – Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 21 / 09 / 2010 đến ngày 27/09/2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ ngày 27 tháng 09 năm 2010 tại phòng KHTH-QTVT-TBYT Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương – 15A Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A.  Thông Tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị :  Bộ Y tế – Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương
    –  Địa chỉ: 15A Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
    –  Điện thoại:  04 35764626
2. Tên Dự án:  Mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm cho Dự án “Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn II: 2007-2012 (LIFE-GAP) do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) viện trợ không hoàn lại cho Bệnh Viện Da liễu Trung ương (Quyết định số 3882/QĐ-BYT ngày 12/10/2009 của Bộ Y tế)
3. Loại dự án: (điền dấu X vào ô phù hợp):
    –  Dự án quan trọng quốc gia:             –  Dự án thuộc nhóm A:
    –  Dự án thuộc nhóm B:                       –  Dự án thuộc nhóm C:
    –  Dự án thuộc nhóm B:                       –  Dự án thuộc nhóm C:
                                                                 –  Dự án, dự toán khác:
4. Tên chủ đầu tư:  Bộ Y tế
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
     –  Gói thầu số 01:  Thiết bị y tế
     –  Gói thầu số 02:  Sinh phẩm xét nghiệm
B. Nội dung thông báo mời thầu:
1.  Tên bên mời thầu:  Bệnh Viện Da liễu Trung Ương
2.  Tên gói thầu:
     –  Gói thầu số 01:  Thiết bị y tế
     –  Gói thầu số 02:  Sinh phẩm xét nghiệm
3.  Tên dự án:  Mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm cho Dự án “Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn II: 2007-2012 (LIFE-GAP) do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) viện trợ không hoàn lại cho Bệnh Viện Da liễu Trung ương.
4.  Nguồn vốn:   Viện trợ không hoàn lại.
5.  Hình thức đấu thầu:  Chào hàng cạnh tranh trong nước
6.  Thời gian phát hành  HSYC chào hàng: Từ ngày 21/09/2010 đến ngày 27/09/2010 (trong giờ hành chính).
7.  Địa chỉ phát hành: Phòng KHTH-QTVT-TBYT Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương – 15A Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
      Điện thoại:  04 35764626                   Fax:  04 35764626
8.  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ ngày 27 tháng 09 năm 2010 tại phòng KHTH-QTVT-TBYT Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương – 15A Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội.
9.  Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đúng thầu cùng ngày tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương – 15A Phương Mai – Đống Đa – Hà nội.

                            

                                                                              Hà nội, ngày 20 tháng 09 năm 2010
                                                                                       KT GIÁM ĐỐC
                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                          Nguyễn Sỹ Hóa