Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thông báo mời chào hành cạnh tranh gói thầu: “Máy chiếu đa năng và thiết bị dạy học cấp cho các trường mầm non và tiểu học trong huyện”

Mời chào hành cạnh tranh gói thầu: “Máy chiếu đa năng và thiết bị dạy học cấp cho các trường mầm non và tiểu học trong huyện” – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng từ 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2010 đến 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2010 (theo giờ làm việc hành chính)           UBND HUYỆN GIÁ RAI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
    Số:  416 /PGD&ĐT                                                                    Giá Rai, ngày 17 tháng 9 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


A. Thông tin chung:

     1. Tên cơ quan mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
     – Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, ấp 5 TT Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
      – Điện thoại: 0781.3850253         Fax: 0781.3847283
     2. Tên hàng hoá:  Máy chiếu đa năng và thiết bị dạy học
     3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giá Rai
     4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: gói thầu: “Máy chiếu đa năng  và thiết bị dạy học cấp cho các trường mầm non và tiểu học trong huyện”
     5. Nguồn vốn: 100% vốn sự nghiệp giáo dục.
     6. Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh. 
B. Nội dung thông báo mời thầu:

     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giá Rai có kế hoạch tổ chức mua sắm gói thầu trên theo hình thức chào hàng cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn 100% vốn sự nghiệp giáo dục.
     Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng hoá.
     Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng gói thầu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Giá Rai, đường Trần Hưng Đạo, ấp 5, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; Điện thoại: 0781.3850253, Fax: 0781.3847283 (Ông Nguyễn Quốc Đoàn) và sẽ được nhận 01 bộ hồ sơ mời chào hàng hoàn chỉnh.
      Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng từ 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2010 đến 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2010 (theo giờ làm việc hành chính)
     Hạn chót nhận hồ sơ đề xuất báo giá: 14 giờ 30 phút, ngày 11/10/2010. Gởi hồ sơ trực tiếp cho Ông Nguyễn Quốc Đoàn tại văn Phòng Phòng GD&ĐT Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
                       
                                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:                                                                                                                     (Đã ký)       
  – Như trên;                              
  – Lưu:VT.  
                                                                                                                          NGUYỄN VĂN BÌNH