Thông báo mời chào hàng mua sắm đồ dùng bàn ghế học sinh cấp cho các trường năm 2010-2011 của huyện Mường Khương, Lào Cai

Mua sắm đồ dùng , bàn ghế học sinh cấp cho các trường phục vụ năm học 2010 – 2011 cho phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Khương. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: 8 giờ 00phút ngày 18 tháng 11 năm 2010 đến 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam )ngày 23 tháng 11 năm 2010 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương.

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                   Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

     Số  351/TB – PGD – ĐT               Mường Khương ngày  07 tháng 11 năm 2010


                                                   THÔNG BÁO MỜI THẦU

        Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với Mua sắm đồ dùng , bàn ghế học sinh cấp cho các trường phục vụ năm học 2010 – 2011;
       + Nguồn vốn : Ngân sách Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương năm 2010 .
       + Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh ( Trong nước )
           Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có năng lực,kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết  .
                                Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương
                                Thi trấn Mường Khương – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai
                                Điện thoại số 020 3881208 số Fax 0203881208
       Và sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh không hoàn lại với giá 500. 000 đồng
( Năm trăm ngàn đồng chẵn ) tại Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.
       Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8 giờ 00phút ngày 18 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính) tại địa điểm trên .
        Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam )ngày 23 tháng 11 năm 2010 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương  . 
       Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai

                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

     
                                                                                                          Đoàn Xuân Đạt