Mua sắm máy chiếu phục vụ công tác dạy và học – phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng

Thông báo mời chào hàng cho dự án sự nghiệp giáo dục năm 2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai. Gói thầu: Mua sắm máy chiếu phục vụ công tác dạy và học Bảo Thắng, ngày 5 tháng 12 năm 2010 TRƯỞNG PHÒNG ĐÃ KÝ Quách Thị Lan Phương

 MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.
2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2010.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
Gói thầu số  “Mua sắm  máy chiếu đa năng phục vụ công tác dạy và học”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
– Tên gói thầu: “Mua sắm  máy chiếu đa năng phục vụ công tác dạy và học”
– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2010.
–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h30 ngày 10 tháng12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm  2010 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai./.
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Thắng.
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

                                                                                               Bảo Thắng, ngày  5  tháng 12  năm 2010
                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                           (đã ký)                                                                                                                Quách Thị Lan Phương