Mời thầu: Mua sắm bàn ghế Học sinh và Giáo viên cung cấp cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2011. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 03 tháng 8 năm 2011 (trong giờ hành chính). Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.
2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2011.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
Gói thầu số 1: Mua sắm bàn ghế Học sinh và Giáo viên cung cấp cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
– Tên gói thầu:
Gói thầu số 1: Mua sắm bàn ghế Học sinh và Giáo viên cung cấp cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở.
– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2011.
–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 03 tháng 8 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 8 năm  2011  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai./.
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Thắng.
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.
                 
Bảo Thắng, ngày 02  tháng 8 năm 2011
TRƯỞNG PHÒNG
ĐÃ KÝ


Quách Thị Lan Phương