Viện khoa học công nghệ xây dựng Việt Nam (IBST) mở lớp đào tạo đấu thầu, quản lý dự án, định giá

Lớp Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc tại hiện trường: Thời gian học 05 ngày. Lớp Nghiệp vụ đấu thầu: Thời gian học 03 ngày. Lớp Quản lý Dự án: Thời gian học 03 ngày. Lớp Thí nghiệm Đất trong phòng – hiện trường: Thời gian học 20 ngày. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng: Thời gian học 11 ngày.

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VIỆN KHCN XÂY DỰNG
  TT ĐÀO TẠO & THÔNG TIN 

    Số: 01/TB- TTĐT     Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

THÔNG BÁO

   Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2009 Viện sẽ tổ chức các lớp Tập huấn và thí nghiệm viên cụ thể như sau :

1: Lớp Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc tại hiện trường: Thời gian học 05 ngày bắt đầu từ ngày 19/02/2009; học phí 1.400.000đ (một triệu bốn trăm ngàn đồng)

2: Lớp Nghiệp vụ đấu thầu:    Thời gian học 03 ngày bắt đầu từ ngày 26/02/2009 đến ngày 28/02/2009; học phí 800.000đ (tám trăm ngàn đồng)

3: Lớp Quản lý Dự án: Thời gian học 03 ngày bắt đầu từ ngày 02/3/2009 đến ngày 04/03/2009; học phí 800.000đ (tám trăm ngàn đồng)

4: Lớp Thí nghiệm Đất trong phòng & hiện trường: Thời gian học 20 ngày bắt đầu từ ngày 06/3/2009; học phí 1.600.000đ (một triệu sáu trăm ngàn đồng)

5: Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng: Thời gian học 11 ngày bắt đầu từ ngày 11/3/2009; học phí 1.600.000đ (một triệu sáu trăm ngàn đồng)

* Kinh phí trên bao gồm chi phí giảng dạy, tài liệu, tổ chức quản lý lớp, khai giảng, bế giảng và các chi phí phục vụ khác.

* Thủ tục nhập học:
– Thời gian làm thủ tục nhập học vào 14h00 trước ngày khai giảng, mỗi lớp nộp 01 ảnh 3×4 để làm chứng nhận tốt nghiệp khóa học.

– Các cá nhân có nhu cầu tham dự đề nghị đăng ký bằng (văn bản, điện thoại,           e-mail…) trước khai giảng 01 tuần để Trung tâm Đào tạo & TT chuẩn bị tài liệu và làm các thủ tục khác cho lớp học.

Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Đào tạo và Thông tin
Điện thoại:  62.945110;  37.561359;  37.561360;
              0914.778804 (Huyền);
Fax:   37.561359;   38.361197  
E-mail: ibst.daotao@gmail.com  ;      website:    http://www.ibst.vn
 
    GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Quang


Khóa học được quảng bá với sự kết hợp của website http://thongtindauthau.com. Tải chi tiết thời khóa biểu toàn bộ các lớp trên tại đây: Lịch đào tạo đấu thầu và các lớp khác quý 1 năm 2009 của Viện khoa học công nghệ xây dựng Việt Nam IBST