Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Gói thầu: Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thuộc Bên mời thầu: Trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Gói thầu: Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 19/11/2007 đến trước 9 giờ ngày 03/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Điện thoại: (038) 3213992

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 03/12/2007.