Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường

Tên dự án:Đầu tư chiều sâu trang thiết bị cho lĩnh vực phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm các chất thải độc hại, đặc biệt là các độc tố hữu cơ khó phân hủy trong môi trường
Tên gói thầu:Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.8588579; Fax: 04.85853061
10/01/2008 đến 25/01/2008
1.000.000 (VND)
25/01/2008 14:00
25/01/2008 14:00