Trung tâm thông tin di động khu vực II thông báo mời thầu

Trung tâm thông tin di động khu vực II thông báo mời thầu, Kiểm tra và đánh giá hoạt động đại lý chuyên khu vực TP Hồ Chí Minh – Tây Ninh

GT: Kiểm tra và đánh giá hoạt động đại lý chuyên khu vực TP Hồ Chí Minh – Tây Ninh
Nguồn vốn: chi phí bán hàng của Công ty thông tin di động năm 2008
Bên mời thầu: Trung tâm thông tin di động khu vực II
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 ngày 26/05/2008 đến 16 giờ 00 ngày 30/05/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm thông tin di động khu vực II, phòng 707 toà nhà MM18 Trường Sơn, Q.10, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 8662371; Fax: (08) 8662373
Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 30/05/2008