Thông báo mời thầu gói thầu: Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS.

Tên dự án:Dự án đầu tư 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS
Tên gói thầu:Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Lầu 4 – Phòng kế hoạch – Xí nghiệp TMMĐ Tân Sơn Nhất – Nhà điều hàng Tổng công ty HKVN – Phía nam
22/09/2008 đến 25/09/2008
0 (VND)
25/09/2008 16:30
25/09/2008 16:30