Mời đấu thầu thiết bị thiết bị xử lý nước thải, lò đốt rác bệnh viện y học cổ truyền Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu (Gói thầu số 06: Thiết bị xử lý nước thải, lò đốt rác)

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước thải, rác thải Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu

– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách trung ương 50% (Từ ngân sách sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2012) và Ngân sách địa phương 50%

– Hình thức đầu thầu: Đấu thầu rộng rãi

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2012 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2012 trong giờ hành chính.

– Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

– Điện thoại: 02313606898 Fax: 02313793896

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 08 năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu: 47.000.000 đồng (Bốn mươi bẩy triệu đồng chẵn)

– HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 08 năm 2012 tại Hội trường Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Lai Châu, ngày 24 tháng 07 năm 2012

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Sở Y tế tỉnh Lai Châu
– Địa chỉ: phường Tân Phong – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu
– Điện thoại: 02313876702 Fax: 02313876916
2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước thải, rác thải Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu (Gói thầu số 06: Thiết bị xử lý nước thải, lò đốt rác)