Mời đấu thầu mua sắm thiết bị sao lưu dữ liệu cho KBNN các tỉnh, thành phố

THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ TIN HỌC LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Kho bạc Nhà nước mời thầu Mua sắm thiết bị sao lưu dữ liệu cho KBNN các tỉnh, thành phố

 

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị sao lưu dữ liệu cho KBNN các tỉnh, thành phố”

3. Hình thức đấu thầu: tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Nguồn vốn: nguồn thu hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

5. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: : Từ 8 giờ 00 ngày 07/9/2012 đến trước 14 giờ 00 ngày 24/9/2012 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: phòng Quản lý tài sản (phòng số 908)

Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Hà Nội.

Điện thoại: 04.62764300 (88153 – 88068)

Fax: 04.62764367

7. Giá bán Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn)

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 5 – Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Hà Nội

9. Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00 phút ngày 24/9/2012

10. Bảo đảm dự thầu: do Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cấp:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu số tiền: 800.000.000 đồng

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/09/2012 tại Hội trường Tầng 5 Kho bạc Nhà nước .

Kho bạc Nhà nước kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.