Đấu thầu xây dựng Nhà làm việc và các hạng mục xây lắp phụ trợ trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP TRỤ SỞ BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH CHƯƠNG

Ban quản lý dự án Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An mời đấu thầu xây dựng Nhà làm việc và các hạng mục xây lắp phụ trợ: nhà để xe, nhà bảo vệ, điện nước ngoài nhà, sân, cổng tường rào, thiết bị PCCC

 

– Bên mời thầu Ban quản lý dự án Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

– Gói thầu Phần xây lắp Nhà làm việc và các hạng mục xây lắp phụ trợ: nhà để xe, nhà bảo vệ, điện nước ngoài nhà, sân, cổng tường rào, thiết bị PCCC

– Thuộc dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

– Nguồn vốn Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp theo kế hoạch hàng năm

– Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT từ 31/08/2012 – 08:00 Đến ngày 11/09/2012 – 14:00

– Địa điểm Ban quản lý dự án Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An:

+ Số 4 đường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

+ Điện thoại: (0383) 846684; Fax: (0383) 564454

+ Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 11/09/2012 – 14:00

Ban quản lý dự án Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.