Mời thầu: Thi công & cung cấp VTTB công trình: Nâng điện áp 22kV

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Sóc Sơn

– Địa chỉ: số 36 Đường Đa Phúc, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nâng điện áp 22kV cho lộ 971 Bắc Sơn

4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sóc Sơn

5. Tên gói thầu: Thi công & cung cấp VTTB công trình: Nâng điện áp 22kV cho lộ 971 Bắc Sơn 

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công & cung cấp VTTB công trình: Nâng điện áp 22kV cho lộ 971 Bắc Sơn;
  • Thuộc Dự án: Nâng điện áp 22kV cho lộ 971 Bắc Sơn;
  • Nguồn vốn: Tín dụng thương mại;
  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Sóc Sơn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 30 ngày 24/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Sóc Sơn, số 36 Đường Đa Phúc, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 03/08/2015.