Mời chào hàng: Cung cấp Bình Acquy cho xe điện

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

– Địa chỉ: số 15 đường số 2. Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 38650921; Fax: 38655930.

2. Tên dự án: Cung cấp Bình Acquy cho xe điện

4. Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

5. Tên gói thầu: Cung cấp Bình Acquy cho xe điện

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp Bình Acquy cho xe điện
  • Thuộc Dự án: Cung cấp Bình Acquy cho xe điện
  • Nguồn vốn: Đầu tư phát triển của doanh nghiệp
  • Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 15 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ, số 15 đường số 2. Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 38650921; Fax: 38655930
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 15 giờ 00 ngày 18/09/2015.