Mời chào hàng: Mua sắm dụng cụ thi công dây thuê bao quang

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387

Mã số thuế: 4900102900.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Dụng cụ thi công dây thuê bao quang.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa           
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua dụng cụ thi công dây thuê bao quang.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
 1. Tên dự án: Mua dụng cụ thi công dây thuê bao quang phục vụ sản xuất kinh doanh – Viễn thông Lạng Sơn năm 2016.
 2. Nguồn vốn: Chi phí kinh doanh Viễn thông – CNTT.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ, một giai đoạn.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 25 tháng 7 năm 2016 đến trước 15 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Viễn thông Lạng Sơn.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.
 8. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2016.
 9. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15, ngày 29 tháng 7 năm 2016.