Mời Thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

– Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

      – Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0743.866.638 ; Số fax: 0743. 865 059

– Mã Số thuế: 2100 287 448

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần.

      – Loại gói thầu: Xây lắp   

      – Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần.

          Mục 1: Nhà hiệu bộ – Thư viện – Phòng học ngoại ngữ:

          – Cấp công trình: cấp III;

          – Loại công trình: công trình dân dụng;

          – Công trình thiết kế 01 trệt + 02 lầu;

          – Tổng diện tích sàn: 903,48m².

          – Cao độ nền: ±0.000: cao 0.7m so với mặt đất tự nhiên.

          – Cao độ sàn tầng 1: +3.600 ;

          – Cao độ sàn tầng 2 : +7.200;

          – Cao độ sàn tầng 3 : +10.800;

          – Cao độ đỉnh mái: + 12.800;

          – Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, PCCC, trang bị bình chữa cháy;

Mục 2: Nhà xe:

          – Tổng diện tích sàn: 310,80m².

          – Cao độ nền so với mặt đất tự nhiên: 0,2m;

          – Cao độ đỉnh mái: + 2.76m;

Mục 3: Cải tạo khối 21 phòng :

          – Công trình hiện hữu được thiết kế 01 trệt + 02 lầu;

          – Diện tích cải tạo: 2.295,60m².

          – Nội dung tháo dỡ, cải tạo theo bản vẽ hồ sơ mời thầu.

Mục 4: Cải tạo khối 12 phòng :

          – Công trình hiện hữu được thiết kế 01 trệt + 02 lầu;

          – Diện tích cải tạo: 904,20m².

          – Nội dung tháo dỡ, cải tạo theo bản vẽ hồ sơ mời thầu

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

 1. Tên dự án: Công trình Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: 

Tên đơn vị phát hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh; Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.866638; Số fax: 0743.865059

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai triệu đồng, đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam).
 2. Bảo đảm dự thầu: 67.000.000 đồng ( Sáu mươi bảy triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).
 3. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 4. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.