Mời chào hàng: Gói thầu số 07XL Thi công xây lắp hạng mục Trạm bơm

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh

Địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo- Thị trấn Hai Riêng- huyện Sông Hinh- tỉnh Phú Yên

Điện thoại/fax/email: 02573858412/ 02573858412/bqlctsonghinh@gmail.com

Mã số thuế:4400455898

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 07XL Thi công xây lắp hạng mục: Trạm bơm.(gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Nhà máy bơm là nhà cấp 3, 2 tầng gồm 2 tổ máy, loại máy bơm LT 280-29  lưu lượng 280m3/h, chiều cao cột nước 31,5-21m, số vòng quay  1450 vòng / phút , đường kính ống hút 200mm, đường kính ống xả 125mm .

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

 1. Tên dự án: Di dân khỏi vùng ngập lũ xã Đức Bình Tây hạng mục: Trạm bơm, kênh chính, đường dây cấp điện cho trạm bơm.
 2. Nguồn vốn: Hỗ trợ có mục tiêu .
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00, ngày 21 tháng 07 năm 2017 đến trước 8 giờ 00, ngày 31 tháng 07 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Quản lý quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh, địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo – Thị Trấn Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên, điện thoại: 02573858412, fax: 02573858412, email: bqlctsonghinh@gmail.com.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn), đồng tiền sử dụng: VNĐ, hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 31 tháng 7 năm 2017
 10. Thời điểm mở thầu: 8 giờ15, ngày 31 tháng 7 năm 2017.