Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung hệ thống thoát nước tỉnh Hậu Giang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông – Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. – Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com. 2. Tên dự án: Bổ sung hệ thống thoát nước hai bên đoạn từ Km8+750 […]