Nguyên tắc hiển thị tin bài trong phần Mời sơ tuyển

 MỜI SƠ TUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC HIỂN THỊ BÀI VIẾT  Mời sơ tuyển cung cấp các tin mời sơ tuyển nhà thầu. Nếu tin mời sơ tuyển còn hạn thời gian tham gia: Tin mời sơ tuyển sẽ hiển thị trong phần mời sơ tuyển còn hạn. Nếu tin mời sơ tuyển hết hạn thời […]