Thông tư số 02/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẤU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ Thông tư số 02/2010/TT-BKH ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 […]