Thông tư 09/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

THÔNG TƯ 09/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ, XÂY LẮP Thông tư số 09/2010/TT-BKH do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2010 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu […]

Thông tư 08/20/10-TT-BKH Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

THÔNG TƯ 08/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU Thông tư số 08/2010/TT-BKH do Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2010 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 […]

Thông tư 06/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

THÔNG TƯ 06/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Thông tư số 06/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09 tháng 03 năm 2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 […]

Thông tư 05/2012/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

THÔNG TƯ 05/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI MUA SẮM HÀNG HOÁ Thông tư số 05/2012/TT-BKH được Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành ngày ngày 10 tháng 02 năm 2010 nhằm hướng dẫn Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa   Căn cứ Luật Đấu […]

Thông tư 04/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

THÔNG TƯ 04/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP Thông tư Số: 04/2010/TT-BKH do Bộ kế hoạch & đầu tư ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2010  Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. Căn cứ Luật Đấu thầu số […]

Thông tư 03/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

THÔNG TƯ Số: 03/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP  Thông tư 03/2010/TT-BKH được Bộ kế hoạch ban hành ngày ngày 27 tháng 01 năm 2010  Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp. Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm […]

Thông tư số 02/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẤU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ Thông tư số 02/2010/TT-BKH ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 […]

Thông tư 01-2010-TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư  số 01/2010/TT-BKH của Bộ kế hoạc đầu tư về  Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng […]