Thông tư 03/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

THÔNG TƯ Số: 03/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP  Thông tư 03/2010/TT-BKH được Bộ kế hoạch ban hành ngày ngày 27 tháng 01 năm 2010  Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp. Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm […]