Thông tư 04/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

THÔNG TƯ 04/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP Thông tư Số: 04/2010/TT-BKH do Bộ kế hoạch & đầu tư ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2010  Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. Căn cứ Luật Đấu thầu số […]