Thông tư 08/20/10-TT-BKH Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

THÔNG TƯ 08/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU Thông tư số 08/2010/TT-BKH do Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2010 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 […]