Thuật ngữ Anh – Việt về Tài chính dự án, Quản lý dự án trong Đấu thầu

THUẬT NGỮ ANH – VIỆT TRONG TÀI CHÍNH & QUẢN LÝ DỰ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU Mục này tập hợp các thuật ngữ liên quan nội dung Tài chính dự  án, Quản lý dự  án… Project Funding/ Management/Finance Bản cân đối kế toán cuối cùng Statement of Final Account ODA không hoàn lại […]