Thông tư 09/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

THÔNG TƯ 09/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ, XÂY LẮP Thông tư số 09/2010/TT-BKH do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2010 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu […]