Mời Thầu: Mở rộng dây chuyền chế biến mủ Latex HA – Xí nghiệp chế biến vận tải

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

– Điện thoại: 059 3790023                               Fax: 059 3790024

– E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn

2. Tên công trình: Mở rộng dây chuyền chế biến mủ Latex HA – Xí nghiệp chế biến vận tải

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: –  Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: –  Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: –  Dự án thuộc nhóm khác: X

4. Tên chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số: 05 (Mở rộng dây chuyền chế biến mủ Latex HA)

B. Nội dung thông báo mời thầu:

–  Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông.

–  Tên gói thầu: 05 (Mở rộng dây chuyền chế biến mủ Latex HA).

–  Tên công trình: Mở rộng dây chuyền chế biến mủ Latex HA – Xí nghiệp chế biến vận tải.

–  Nguồn vốn: Vốn điều lệ.

–  Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

–  Thời gian bán HSMT từ 7h giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2014 (Trong giờ hành chính).

–  Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai; Điện thoại: (059) 3790262  – Fax: (059) 3790024

–  Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

–  Địa chỉ nhận HSDT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

–  Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2014.

–  Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba lăm triệu đồng Việt Nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2014, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chú ý : Các đơn vị dự thầu khi đi mua hồ sơ dự thầu phải có giấy giới thiệu của đại diện Nhà thầu.