Mời chào hàng: Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc

– Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

–  Điện thoại: (0613) 740715, Fax : (0613) 741791, email: khthbvxl@gmail.com.

2. Tên gói thầu: Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc

3. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

Gói thầu: Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc.

Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí của Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc.

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 23/07/2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Phòng kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc, Quốc lộ 1A, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0613) 740715, Fax : (0613) 741791, email: khthbvxl@gmail.com.

Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 23/07/2015.