Mời thầu: Xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Vân Nam

– Địa chỉ: UBND xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:  (043) 3924019.

2. Tên dự án: Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ

4. Chủ đầu tư: UBND xã Vân Nam

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1:

Toàn bộ chi phí xây dựng công trình: Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ

(gói thầu dành cho nhà thẩu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Gói thầu số 1: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình: Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ (gói thầu dành cho nhà thẩu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ;
  • Ngun vn: Theo đề án xây dựng nông thôn mới được duyệt;
  • Bên mi thu: UBND xã Vân Nam;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 3924019;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 08 giờ 30 ngày 10/08/2015.