Mời chào hàng: Cung cấp văn phòng phẩm cho Văn phòng Tổng cục Hải quan

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Tổng cục Hải quan

– Địa chỉ: Tầng 1, phòng 101, phòng Tài vụ – Quản trị, Văn phòng Tổng cục Hài quan, lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa,  Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Hải quan

5. Tên gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm cho Văn phòng Tổng cục Hải quan 

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm cho Văn phòng Tổng cục Hải quan;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015, 2016;
  • Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 24/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tầng 1, phòng 101, phòng Tài vụ – Quản trị, Văn phòng Tổng cục Hài quan, lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa,  Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 31/07/2015.