Mời chào hàng: Thi công sửa chữa bờ Tây kênh Bo Bo

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An

– Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

–  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505;

2. Tên dự án: Sửa chữa bờ Tây kênh Bo Bo (Kênh T1 – Kênh 7)

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An

5. Tên gói thầu: Thi công sửa chữa bờ kênh

(Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Thi công sửa chữa bờ kênh (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Sửa chữa bờ Tây kênh Bo Bo (Kênh T1 – Kênh 7);
  • Nguồn vốn: vốn cấp bù miễn thu thủy lợi phí;
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 13/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An, số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
  • Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 20/08/2015.