Mời Thầu: Cung cấp Vật tư linh kiện bán dẫn đầu nối

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

– Địa chỉ: Tòa nhà Viettel 20 tầng – Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nghiên cứu, sản xuất máy thông tin

4. Chủ đầu tư: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

5. Tên gói thầu: Cung cấp Vật tư linh kiện bán dẫn đầu nối

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Cung cấp Vật tư linh kiện bán dẫn đầu nối;
  • Thuc Dự án: Nghiên cứu, sản xuất máy thông tin;
  • Nguồn vn:Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
  • Bên mi thu: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 09 giờ 30 ngày 31/08/2015 đến 14 giờ 30 ngày 11/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Mua sắm – Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Tòa nhà Viettel 20 tầng – Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 11/09/2015.