Mời Thầu: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Đường ngang Km 1389+315

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam/Phân ban quản lý CSHT đường sắt khu vực III.

Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 38213010 / Fax 08 38210632 / phanban3@gmail.com

Mã số thuế: 010 010 5052

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: “Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang (Sửa chữa lớn năm 2012-2013): Đường ngang Km 1389+315, tuyến Đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh” – Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.

          – Loại gói thầu:  Xây lắp

          – Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang (Sửa chữa lớn năm 2012 – 2013): Đường ngang Km 1389+315 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh;

          – Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

 1. Tên dự án: “Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang (Sửa chữa lớn năm 2012-2013), tuyến Đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh”
 2. Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế năm 2015.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu Rộng rãi trong nước – Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu Rộng rãi trong nước; Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian Phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08/12/2015 đến truớc 08 giờ 55 ngày 18/12/2015.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phân ban quản lý CSHT đường sắt khu vực III, 136 Hàm Nghi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 7. Giá bán 1 bộ HSMT : 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng / Thư bảo lãnh của Ngân Hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 55 ngày 18/12/2015.
 10. Thời điểm mở thầu:   09 giờ 0 ngày  18/12/2015.